Free shipping above $50

Far Out Kimono

This kimono has gorgeous blues, greens and yellows - perfect for spring!